Κείμενα-ΑκούσματαΤριώδιοΔιάφορα
1. Έλεον ειρήνης... εις μέλος "Αρχαίον".
Ψάλλει ο Αρχ. Πρωτ. της Μ.τ.Χ.Ε. κ. Λεωνίδας Αστέρης.
Οικ. Πατριαρχείον - Φανάριον - 7 Απριλίου 2002  
Κυριακή της Σταυροπροσκυνήσεως
2177  
2. Μάρτυρες Κυρίου...
Τα ουράνια υμνεί σε...
Μαρτυρικόν Στιχηρόν, Δόξα και Νυν αντιστοίχως εις τα απόστιχα του Εσπερινού.
Φανάριον - 22 ΜΑΡΤΙΟΥ 1959 
Νικ. Δανιηλίδης (Α΄Δομέστικος) - Θρασ. Στανίτσας (Αρχ. Λαμπαδάριος)
2058  
3. Απολυτίκια του Κατανυκτικού Εσπερινού.
Φανάριον - 22 ΜΑΡΤΙΟΥ 1959 
Νικ. Δανιηλίδης (Α΄Δομέστικος) - Θρασ. Στανίτσας (Αρχ. Λαμπαδάριος)
2089  
4. Επουράνιε Βασιλεύ....
Την πάσαν ελπίδα μου...
Ακούγονται κατά σειράν ο αείμνηστος Οικ. Πατριάρχης Αθηναγόρας , Ο Άρχ. Α΄ Δομέστικος Νικ. Δανιηλίδης και ο τότε Άρχ. Λαμπαδάριος και μετέπειτα Άρχ. Πρωτοψάλτης Θρ. Στανίτσας.
Φανάριον - 22 ΜΑΡΤΙΟΥ 1959 
Νικ. Δανιηλίδης (Α΄Δομέστικος) - Θρασ. Στανίτσας (Αρχ. Λαμπαδάριος)
2098  
5. H Τιμιωτέρα...
Μεγαλυνάριον εις ήχον α΄.
Ψάλλει η Α.Θ.Π. ο Οικ. Πατριάρχης κ. Βαρθολομαίος.
Οικ. Πατριαρχείον - Φανάριον - 7 Απριλίου 2002  
Κυριακή της Σταυροπροσκυνήσεως
2133  
6. Πάσα πνοή...
Αίνοι. εις ήχον γ΄.
Ψάλλει ο Αρχ. Πρωτ. της Μ.τ.Χ.Ε. κ. Λεωνίδας Αστέρης.
Οικ. Πατριαρχείον - Φανάριον - 7 Απριλίου 2002  
Κυριακή της Σταυροπροσκυνήσεως
2054  
7. Άγιος ο Θεός...
Ασματικόν Δοξολογίας εις ήχον δ΄ " Άγια ".
Ψάλλουν αμφότεροι οι Πατριαρχικοί χοροί.
Οικ. Πατριαρχείον - Φανάριον - 7 Απριλίου 2002
Κυριακή της Σταυροπροσκυνήσεως
2102  
8. Σώσον Κύριε...
Απολυτίκιον εις ήχον α΄ .
Ψάλλουν αμφότεροι οι Πατρ. χοροί.
Οικ. Πατριαρχείον - Φανάριον - 7 Απριλίου 2002
Κυριακή της Σταυροπροσκυνήσεως
2330  
9. Τον Σταυρόν σου...εις ήχον β΄ .
Ψάλλουν η Α.Θ.Π. ο Οικ. Πατριάρχης και αμφότεροι οι Πατριαρχικοί χοροί.
Οικ. Πατριαρχείον - Φανάριον - 7 Απριλίου 2002  
Κυριακή της Σταυροπροσκυνήσεως
1946  
10. Οι τα Χερουβίμ... εις ήχον δ΄ " Άγια ".
Ψάλλει ο Αρχ. Πρωτ. της Μ.τ.Χ.Ε. κ. Λεωνίδας Αστέρης.
Οικ. Πατριαρχείον - Φανάριον - 7 Απριλίου 2002  
Κυριακή της Σταυροπροσκυνήσεως
2142  
11. Κύριε ελέησον... εις ήχον δ΄ " Άγια ".
Ψάλλει ο Αρχ. Πρωτ. της Μ.τ.Χ.Ε. κ. Λεωνίδας Αστέρης.
Οικ. Πατριαρχείον - Φανάριον - 7 Απριλίου 2002
Κυριακή της Σταυροπροσκυνήσεως
2013  
12. Πατέρα Υιόν... εις μέλος "Αρχαίον".
Ψάλλει ο Αρχ. Πρωτ. της Μ.τ.Χ.Ε. κ. Λεωνίδας Αστέρης.
Οικ. Πατριαρχείον - Φανάριον - 7 Απριλίου 2002  
Κυριακή της Σταυροπροσκυνήσεως
2198  
13. Έδωκας κληρονομίαν...
Προκείμενον εις ήχον πλ.δ΄.
Φανάριον - 22 ΜΑΡΤΙΟΥ 1959 
Νικ. Δανιηλίδης (Α΄Δομέστικος) - Θρασ. Στανίτσας (Αρχ. Λαμπαδάριος)
2112  
14. Άγιος Άγιος Άγιος... εις ήχον β΄. ( Λειτουργία Μεγ. Βασιλείου).
Ψάλλει ο Αρχ. Πρωτ. της Μ.τ.Χ.Ε. κ. Λεωνίδας Αστέρης.
Οικ. Πατριαρχείον - Φανάριον - 7 Απριλίου 2002  
Κυριακή της Σταυροπροσκυνήσεως
2104  
15. Αμήν. εις ήχον β΄. ( Λειτ. Μεγ. Βασιλείου).
Ψάλλει ο Αρχ. Πρωτ. της Μ.τ.Χ.Ε. κ. Λεωνίδας Αστέρης.
Οικ. Πατριαρχείον - Φανάριον - 7 Απριλίου 2002  
Κυριακή της Σταυροπροσκυνήσεως
1938  
16. Σε υμνούμεν... εις ήχον β΄. ( Λειτουργία Μεγ. Βασιλείου).
Ψάλλει ο Αρχ. Λαμπαδάριος της Μ.τ.Χ.Ε. κ. Ιωάννης Χαριατίδης.
Οικ. Πατριαρχείον - Φανάριον - 7 Απριλίου 2002  
Κυριακή της Σταυροπροσκυνήσεως
2100  
17. Την γαρ σην Μήτραν... εις ήχον α΄. ( Λειτουργία Μεγ. Βασιλείου).
Ψάλλει ο Αρχ. Πρωτ. της Μ.τ.Χ.Ε. κ. Λεωνίδας Αστέρης μετά του Β΄Δομεστίκου κ. Στυλιανού Φλοίκου.
Οικ. Πατριαρχείον - Φανάριον - 7 Απριλίου 2002  
Κυριακή της Σταυροπροσκυνήσεως
2101  
18. Κύριε ελέησον...
Ψάλλει ο Αρχ. Πρωτ. της Μ.τ.Χ.Ε. κ. Λεωνίδας Αστέρης.
Οικ. Πατριαρχείον - Φανάριον - 7 Απριλίου 2002  
Κυριακή της Σταυροπροσκυνήσεως
2333  
19. Είη το όνομα... εις ήχον β΄.
Οικ. Πατριαρχείον - Φανάριον - 7 Απριλίου 2002
Κυριακή της Σταυροπροσκυνήσεως
1971  
20. Τον Σταυρόν Σου προσκυνούμεν...
Αντί Τρισαγίου, υπό Κωνσταντίνου Πρίγγου, εις ήχον β΄.
2072  
21. Μάρτυρες Κυρίου...
Μαρτυρικόν Στιχηρόν εις ήχον πλ. δ΄.
Ι.Ν. Αγίου Δημητρίου Αμπελοκήπων 1970 
Ψάλλει ο αείμνηστος Άρχων Πρωτ. της Μ.τ.Χ.Ε. Θρ. Στανίτσας.
1948  
22. Θεοτόκε Παρθένε...
Ικετεύσατε υπέρ ημών...
Απολυτίκια Κατανυκτικού Εσπερινού εις ήχον πλ.α΄.
Ι.Ν. Αγίου Δημητρίου Αμπελοκήπων 1970 
Ψάλλει ο αείμνηστος Άρχων Πρωτ. της Μ.τ.Χ.Ε. Θρ. Στανίτσας.
2186  
23. Πάντων προστατεύεις...
Θεοτοκίον εις ήχον β΄.
Ι.Ν. Αγίου Δημητρίου Αμπελοκήπων 1970
Ψάλλει ο αείμνηστος Άρχων Πρωτ. της Μ.τ.Χ.Ε. Θρ. Στανίτσας.
2112  
24. Κατευθυνθήτω...
Εις την Προηγιασμένην. Ήχος πλ.α΄. Ψάλλει η Χορωδία του Υπ. Οικονομικών υπό την χοραρχία του Πρωτοψάλτου κ. Θεοδώρου Βασιλικού. ΕΚΔΟΣΙΣ : Ι. Β. Μ. - Επιμέλεια : Γρ. Θ. Στάθη.
2298  
25. Της σωτηρίας εύθυνον...
Υπό Θρασ. Στανίτσα εις ήχον πλ.δ΄.Ψάλλει ο Μέγας Πρωτοπρεσβύτερος της Μ.τ.Χ.Ε. π. Γεώργιος Τσέτσης.
2583  
26. Τα πλήθη...
Υπό Θρασ. Στανίτσα εις ήχον πλ. β΄.Ψάλλει ο Μέγας Πρωτοπρεσβύτερος της Μ.τ.Χ.Ε. π. Γεώργιος Τσέτσης.
2569  
27. Το προσταχθέν μυστικώς...
Απολυτίκιον Ακαθίστου μέλος Αρχαίον εις ήχον πλ. δ΄.Ψάλλει ο Μέγας Πρωτοπρεσβύτερος της Μ.τ.Χ.Ε. π. Γεώργιος Τσέτσης.
2369  
28. Της μετανοίας...
Εις τον Ν΄ ψαλμόν των Κυριακών του Τριωδίου εις ήχον πλ.δ΄. Ψάλλει ο αείμνηστος Άρχ. Πρωτ. της Μ.τ.Χ.Ε. Θρ. Στανίτσας.
2371  
29. Τα πλήθη...
Εις τον Ν΄ ψαλμόν των Κυριακών του Τριωδίου εις ήχον πλ.β΄. Ψάλλει ο αείμνηστος Άρχ. Πρωτ. της Μ.τ.Χ.Ε. Θρ. Στανίτσας.
2298  
30. Της μετανοίας... Της σωτηρίας... Τα πλήθη....
Ιδιόμελα του Τριωδίου μετά τον Ν΄ Ψαλμόν, εις ήχον πλ.δ΄ και πλ.β΄ αντιστοίχως. Ψάλλουν οι Πατριαρχικοί Χοροί υπό την διεύθυνση των Θρ. Στανίτσα, Άρχοντος Πρωτοψάλτου της Μ.τ.Χ.Ε και Νικ. Δανιηλίδου, Άρχοντος Λαμπαδαρίου αυτής (1963).
2468  
31. Μη αποστρέψης...
Μέγα Προκείμενον Πέτρου Λαμπαδαρίου εις ήχον πλ.δ΄. Ψάλλει ο πρωτοπρεσβύτερος Παναγιώτης Τσινάρας Εφημέριος του Πατριαρχικού Ναού του Αγίου Γεωργίου.
2254  
32. Mή αποστρέψης...
Μέγα Προκείμενον εις ήχον πλ.δ΄. Ψάλλει ο αείμνηστος Άρχων Πρωτ. της Μ.τ.Χ.Ε. Θρ. Στανίτσας.
Ι.Ν. Αγίου Δημητρίου Αμπελοκήπων 1970
2235  
33. Mή αποστρέψης...
Μέγα Προκείμενον εις ήχον πλ.δ΄. Ψάλλει ο αείμνηστος Άρχων Πρωτ. της Μ.τ.Χ.Ε. Θρ. Στανίτσας.
2127  
34. Έδωκας κληρονομίαν...
Προκείμενον εις ήχον πλ.δ΄. Ψάλλει ο αείμνηστος Άρχων Λαμπαδάριος της Μ.τ.Χ.Ε. Νικ. Δανιηλίδης.
2157  
35. Απολυτίκια του Κατανυκτικού Εσπερινού.
Ψάλλουν ο αείμνηστος Άρχων Πρωτ. της Μ.τ.Χ.Ε. Θρ. Στανίτσας και ο αείμνηστος Άρχων Λαμπαδάριος Νικ. Δανιηλίδης.
2174  
36. Της μετανοίας άνοιξον...
Υπό Θρασ. Στανίτσα εις ήχον πλ.δ΄.Ψάλλει ο Μέγας Πρωτοπρεσβύτερος της Μ.τ.Χ.Ε. π. Γεώργιος Τσέτσης.
3132  
37. Ευλόγει η ψυχή μου τον Κύριον...
Τυπικά Θείας Λειτουργίας εις ήχον πλ. δ΄.
Ι.Ν. Αγίου Δημητρίου Αμπελοκήπων 1972. 
Ψάλλει ο Άρχων Πρωτ. της Μ.τ.Χ.Ε. Θρ. Στανίτσας.
2312  
38. Μη πεποίθατε...
Τυπικά Θείας Λειτουργίας εις ήχον β΄.
Ι.Ν. Αγίου Δημητρίου Αμπελοκήπων 1972. 
Ψάλλει ο Άρχων Πρωτ. της Μ.τ.Χ.Ε. Θρ. Στανίτσας.
2077  
39. Κύριε εκέκραξα...
Κατευθυνθήτω...
Εσπέρια... του Α΄ ήχου.
Ψάλλουν αμφότεροι οι Πατριαρχικοί χοροί υπό του Αρχ. Δομ. κ. Ι. Χαριατίδη και του Αρχ. Λαμπ. κ. Β. Εμμανουηλίδη. (Αρχείον Β.Ε.)
2303  
40. Kαι νυν...
Την παγκόσμιον δόξαν...
Δοξαστικόν εσπερινού του Σαββάτου εις ήχον α΄. Ψάλλει ο Αρχ. Λαμπ. κ. Β. Εμμανουηλίδης. Από το προσωπικόν του Αρχείον.
2238  
41. Ο Κύριος εβασίλευσεν...
Προκείμενον του εσπερινού του Σαββάτου.
Ψάλλουν αμφότεροι οι Πατριαρχικοί χοροί υπό του Αρχ. Δομ. κ. Ι. Χαριατίδη και του Αρχ. Λαμπ. κ. Β. Εμμανουηλίδη. ( Αρχείον Β.Ε.)
2031  
42. Ο Αναστάς εκ των νεκρών...
Απόλυσις του εσπερινού υπό του πατρός Παν. Τσινάρα, Πρωτοπρεσβυτέρου του Πανσέπτου Πατρ. Ναού.
Δι' ευχών των Αγίων...
υπό του Σεβ. Μητρ. Φιλαδελφείας κ. Μελίτωνος.
2140  
43. Αγαπήσω σε Κύριε...
Αργόν μέλος αρχαίον εις ήχον β΄.
2102  
44. Άγιος Άγιος Άγιος Κύριος...
Ψαλλόμενον κατά τας λειτουργίας Μεγάλου Βασιλείου εις ήχον β΄.
2188  
45. Την γαρ Σήν μήτραν...
Μέγα Μεγαλυνάριον ψαλλόμενον κατά τας λειτουργίας Μεγάλου Βασιλείου εις ήχον α΄ εκ του Κε.
2178  
46. Της μετανοίας...
Της σωτηρίας...
Τα πλήθη....
Ιδιόμελα του Τριωδίου μετά τον Ν΄ Ψαλμόν, εις ήχον πλ.δ΄ και πλ.β΄ αντιστοίχως.
Ψάλλουν οι Πατριαρχικοί Χοροί υπό την διεύθυνση των Θρ. Στανίτσα, Άρχοντος Πρωτοψάλτου της Μ.τ.Χ.Ε και Νικ. Δανιηλίδου, Άρχοντος Λαμπαδαρίου αυτής (1963).
2185  
Copyright© 2010 Σύλλογος Μουσικοφίλων Κωνσταντινουπόλεως