Κείμενα-ΑκούσματαΤριώδιοΓ' Κυριακή Νηστειών (Σταυροπροσκυνήσεως)
1. Εσημειώθη εφ' ημάς...
Ψάλλει ο Αρχ. Λαμπαδάριος της Μ.τ.Χ.Ε. κ. Ιωάννης Χαριατίδης.
Οικ. Πατριαρχείον - Φανάριον - 7 Απριλίου 2002  
Κυριακή της Σταυροπροσκυνήσεως
2832  
2. Σώσον Κύριε... Αντί " Είδομεν το φώς...".
Ψάλλει ο Αρχ. Πρωτ. της Μ.τ.Χ.Ε. κ. Λεωνίδας Αστέρης.
Οικ. Πατριαρχείον - Φανάριον - 7 Απριλίου 2002  
Κυριακή της Σταυροπροσκυνήσεως
2586  
3. Ο Θειότατος προετύπωσε πάλαι Μωσής...
Ορθρίζοντες σε ανυμνούμεν...
Φλογώσεως ο Παίδας ρυσάμενος... εις ήχον α΄.
Ψάλλει ο Αρχ. Πρωτ. κ. Λεωνίδας Αστέρης.
Οικ. Πατριαρχείον - Φανάριον - 7 Απριλίου 2002  
Κυριακή της Σταυροπροσκυνήσεως
3191  
4. Ο Θειότατος...
Χείρας εν τω λάκκω βληθείς...
Καταβασίαι Κυριακής της Σταυροπροσκυνήσεως, εις ήχον α΄. Ψάλλουν ο αείμνηστος Άρχων Πρωτ. της Μ.τ.Χ.Ε. Βασ. Νικολαΐδης μετά του Άρχ. Λαμπαδαρίου κ. Βασ. Εμμανουηλίδου.
Οικ. Πατριαρχείον - Φανάριον - 10 Απριλίου 1983
2959  
5. Ω Μήτερ Παρθένε...
Ειρμός Θ΄ Ωδής Κυριακής της Σταυροπροσκυνήσεως, εις ήχον α΄.
Ψάλλει ο αείμνηστος Άρχων Πρωτ. της Μ.τ.Χ.Ε. Βασ. Νικολαΐδης.
Οικ. Πατριαρχείον - Φανάριον - 10 Απριλίου 1983
2637  
6. Σταυρόν Χριστού τον τίμιον...
Το ξύλον εν ω Πάνσεμνε...
Εξαποστειλάριον του σταυρού και Θεοτοκίον αντίστοιχα, εις ήχον β΄.
Ψάλλουν ο Άρχ. Λαμπαδάριος κ. Βασ. Εμμανουηλίδης μετά του αειμνήστου Άρχ. Πρωτ. της Μ.τ.Χ.Ε. Βασ. Νικολαΐδου.
Οικ. Πατριαρχείον - Φανάριον - 10 Απριλίου 1983
2546  
7. Εν φωναίς αλαλάξωμεν...
Προσελθόντες αρύσατε...
Προσόμοια των αίνων Κυριακής της Σταυροπροσκυνήσεως, εις ήχον δ΄.
Ψάλλουν ο αείμνηστος Άρχων Πρωτ. της Μ.τ.Χ.Ε. Βασ. Νικολαΐδης και ο Άρχ. Λαμπαδάριος κ. Βασ. Εμμανουηλίδης.
Οικ. Πατριαρχείον - Φανάριον - 10 Απριλίου 1983
2750  
8. Δεύτε πιστοί...
Ποίημα Λέοντος Δεσπότου. Ιδιόμελον Κυριακής της Σταυροπροσκυνήσεως, εις ήχον β΄.
Ψάλλει ο Άρχων Λαμπαδάριος της Μ.τ.Χ.Ε. κ. Βασ. Εμμανουηλίδης.
Οικ. Πατριαρχείον - Φανάριον - 10 Απριλίου 1983
2824  
9. Εν παραδείσω μεν το πριν...
Κάθισμα του Σταυρού, εις ήχον πλ.δ΄.
Ι.Ν. Αγίου Δημητρίου Αμπελοκήπων 1970 
Ψάλλει ο αείμνηστος Άρχων Πρωτ. της Μ.τ.Χ.Ε. Θρ. Στανίτσας.
2818  
10. Ο Θειότατος...
Ορθρίζοντες σε ανυμνούμεν...
Φλογώσεως ο Παίδας...
Α΄, Ε΄ και Ζ΄ Ωδών Κυριακής της Σταυροπροσκυνήσεως, εις ήχον α΄.
Ι.Ν. Αγίου Δημητρίου Αμπελοκήπων 1970 
Ψάλλει ο αείμνηστος Άρχων Πρωτ. της Μ.τ.Χ.Ε. Θρ. Στανίτσας.
2593  
11. Την υψηλόφρονα γνώμην...
Δοξαστικόν των αίνων Κυριακής της Σταυροπροσκυνήσεως, εις ήχον πλ.δ΄.Ι.Ν. Αγίου Δημητρίου Αμπελοκήπων 1970 
Ψάλλει ο αείμνηστος Άρχων Πρωτ. της Μ.τ.Χ.Ε. Θρ. Στανίτσας.
3228  
12. Ατενίσαι το όμμα...
Ιδιόμελον του Κατανυκτικού Εσπερινού Γ΄ Κυριακής των Νηστειών, υπό Ιακώβου Πρωτοψάλτου, εις ήχον πλ.δ΄.
Ψάλλει η χορωδία του Συλλόγου Μουσικοφίλων, υπό την χοραρχία του αειμνήστου Γ. Τσαούση.
2444  
Copyright© 2010 Σύλλογος Μουσικοφίλων Κωνσταντινουπόλεως