Πληροφορίες

Τι σοι προσενέγκωμεν Χριστέ... Ιδιόμελον Εσπερινού Χριστουγέννων εις ήχον β΄