ΕκδόσειςΟπτικοί Δίσκοι
Ύμνοι Χριστουγέννων

Δείγματα

1. Ιωσήφ ειπέ ημίν...
2717  
2. Εξεπλήττετο ο Ηρώδης...
2343  
3. Δεύτε αγαλλιασώμεθα...
2305  
4. Αυγούστου μοναρχήσαντος...
2259  
5. Μέγα και παράδοξον θαύμα...
2333  
6. Λύτρωσιν απέστειλε Κύριος τω λαώ αυτού...
2265  
7. Δανιήλ ανήρ επιθυμιών...
Δοξαστικόν του Εσπερινού της Κυριακής προ της Χριστού Γεννήσεως, εις ήχον πλ.β΄.
2105  
8. Των νομικών διδαγμάτων...
Δοξαστικόν των αίνων της Κυριακής προ της Χριστού Γεννήσεως, εις ήχον πλ.δ΄.
2529  
9. Βηθλεέμ ετοιμάζου...
Ιδιόμελον της α΄ Ώρας εις ήχον πλ.δ΄.
2353  
10. Δεύτε χριστοφόροι λαοί...
Δοξαστικόν της ς΄ ΄Ωρας εις ήχον πλ.α΄.
2187  
11. Η Γέννησις σου...
Απολυτίκιον της εορτής, εις ήχον δ΄.
2252  
12. Δεύτε ίδωμεν πιστοί...
Κάθισμα εις ήχον δ΄.
2372  
13. Τα σύμπαντα σήμερον...
Μετά τον Ν΄ Ψαλμόν της εορτής, εις ήχον β΄ και Δόξα εν υψίστοις Θεώ...
Ιδιόμελον εις ήχον πλ.β΄.
2311  
14. Η Παρθένος σήμερον...
Κοντάκιον της εορτής εις ήχον γ΄.
2406  


Copyright© 2010 Σύλλογος Μουσικοφίλων Κωνσταντινουπόλεως