ΕκδόσειςΟπτικοί Δίσκοι
Κοίμησις Θεοτόκου

Ο εν Αθήναις Σύλλογος Μουσικοφίλων Κωνσταντινουπόλεως με ιδιαίτερη χαρά παρουσιάζει σε παγκόσμια πρώτη προβολή τον υπέροχο ψηφιακό δίσκο CD του Άρχοντος τ. Β΄ Δομέστικου της Μ.τ.Χ.Ε. και χοράρχου του Συλλόγου, κ. Δημοσθένους Παϊκοπούλου, που θα κυκλοφορήσει στις 10 Αυγούστου:

«Κοίμησις Θεοτόκου»
Religious Byzantine Hymns of "Theotokos' Dormition"
Ψάλλει ο πρωτοψάλτης Ι.Ν. Αγ. Σπυρίδωνος Αιγάλεω
Δημοσθένης Παϊκόπουλος

Περιεχόμενα

Κεκραγάρια Κοιμήσεως ήχος α΄, Στιχηρά Προσόμοια (αργά) ήχος α΄, Δόξα... Και νυν... Θεαρχίω νεύματι οκτάηχον, Ιδιόμελον Αποστίχων ήχος δ,΄ Εν τη Γεννήσει ήχος α΄, Καθίσματα Όρθρου ήχος δ΄, β΄, γ΄, Πολυέλεος "Λόγον αγαθόν" Γ. Ρυσίου ήχος δ΄ άγια, Καταβασίαι (αργαί) ήχος α΄, Αι γενεαί... Νενίκηνται... ήχος α΄, Απόστολοι εκ περάτων ήχος γ΄, Πάσα πνοή. Αίνοι ήχος δ΄, Δόξα. Τη αθανάτω σου ήχος πλ.β΄, Κοινωνικόν "Ποτήριον σωτηρίου" ήχος α΄.

1. Λόγον Αγαθόν...
1565  
2. Την σην δοξάζουσι κοίμησιν...
1463  
3. Θεαρχίω νεύματι... Καταλαβόντες το πανάχραντον... Αι δε υπέρτατοι... Το θεοδόχον...
1427  
4. Άρατε πύλας... Δια ταύτης γαρ... Ταύτης γαρ το υπερβάλλον... Διό άχραντε Θεοτόκε... Εις τους αιώνας...
1373  
5. Δεύτε ανυμνήσωμεν λαοί...
1504  
6. Πεποικιλμένη τη θεία δόξη...
1483  
7. Το θείον και άρρητον κάλλος...
1488  
8. Ιταμώ θυμώ τε και πυρί...
1490  


Copyright© 2010 Σύλλογος Μουσικοφίλων Κωνσταντινουπόλεως