Περί του Ιστοτόπου

Παρῆλθεν πλήρης δεκαετία ἀφ΄ ἧς ὁ ἡμέτερος Σύλλογος ἀνήρτησεν εἰς τὸ Διαδίκτυον τὴν Ἱστοσελίδα του, διὰ πρώτην φορὰν εἰς τὴν ἱστορίαν τῶν Μουσικῶν Συλλόγων τῆς καθ’ ἡμᾶς Ἐκκλησιαστικῆς Μουσικῆς Παραδόσεως!

Περὶ τὸ ἓν ἑκατομμύριον ἐπισκέψεις στὸν Ἱστοτόπο μας, συνοδευόμενα μὲ τὰ ἐνθουσιώδη ἠλεκτρονικὰ μηνύματα τῶν φίλων μας, εἶναι ὑπεραρκεταὶ διὰ νὰ καταδειχθῇ ἡ σπουδαιότης τοῦ ἀθορύβως καὶ ἄνευ τυμπανοκρουσιῶν ἐπιτελουμένου ἔργου.   

Ἀπὸ τοῦ πέμπτου ἔτους τῆς παρουσίας μας στὸν κυβερνοχῶρον ἐγκαινιάσαμεν τὴν πλήρη παράθεσιν τῶν κυριωτέρων Ἱερῶν Ἀκολουθιῶν τοῦ ὅλου ἐνιαυτοῦ ἀναρτῶντες αὐτὰς χάριν τῶν ἁπανταχοῦ τῆς Δεσποτείας Κυρίου φιλεόρτων καὶ φιλακολούθων, ψαλλόντων καὶ μή, ἀδελφῶν ἡμῶν. Πάμπολλοι ἐνεγράφησαν εἰς τὰς τάξεις τῶν ἀρωγῶν μελῶν τοῦ Συλλόγου ἐνισχύοντες οὕτω ἠθικῶς καὶ ὑλικῶς τὸ πολυσχιδὲς ἔργον μας!

Καὶ νῦν «ἐπέστη καιρὸς» ὁ τῆς ἀνανεώσεως!..

Σήμερον, ἡμέραν τῆς ἑορτῆς τῆς Ἁγίας Μεγαλομάρτυρος καὶ πανσόφου Αἰκατερίνης, ἐμφανίζεται πρὸ τῶν ὀμμάτων πάντων ὑμῶν ὁ νέος Ἱστοτόπος τοῦ ἱστορικοῦ μας Συλλόγου!

Ἐξαιτούμεθα δίκην «καιροῦ» τὰς εὐχὰς καὶ εὐλογίας τῆς Αὐτοῦ Θειοτάτης Παναγιότητος τοῦ προσκυνητοῦ ἡμῶν Αὐθέντου καὶ Δεσπότου τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ.κ.Βαρθολομαίου, ὡς γνήσια Αὐτοῦ πνευματικὰ τέκνα, εὑρισκόμενα ἐν ταὐτῷ ἐγγύς καὶ μακρὰν -τοῦ «μακρὰν» καταργηθέντος λόγῳ διαδικτύου- ἐν πλήρει εἰκοστῷ πρώτῳ αἰῶνι!..     

Ὡσαύτως καθυποβάλλομεν τὰ σεβάσματα ἡμῶν πρὸς τὴν Αὐτοῦ Μακαριότητα τὸν Ἀρχιεπίσκοπον Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος κ.κ. Ἱερώνυμον  διά την πατρικήν στοργήν καὶ τὸ ὑπ' αὐτοῦ ἀείποτε ἐπιδεικνυόμενον ἐνδιαφέρον εἰς τὸν ἱστορικόν καὶ "παρεπίδημον ἄχρι καιροῦ" ἐν Ἑλλάδι Σύλλογον μας!..  

Ἀδελφικὸν ἀσπασμὸν ἀπευθύνομεν πρὸς τοὺς Ἄρχοντα Πρωτοψάλτην τῆς Μεγάλης τοῦ Χριστοῦ Ἐκκλησίας κ. Λεωνίδαν Ἀστέρην ἑορτάσαντα ἐφέτος εἰς τὴν βασιλίδα τῶν Πόλεων τὸ Ἰωβηλαῖον αὐτοῦ ἐπὶ τῇ συμπληρώσει εἰκοσιπέντε ἐτῶν εὐκλεοῦς Πρωτοψαλτείας καὶ Ἄρχοντα Λαμπαδάριον κ. Ἰωάννην Χαριατίδην μέλλοντα ἑορτάσαι μετ’ οὐ πολλὰς ἡμέρας τὸ χρυσοῦν αὐτοῦ  Ἰωβηλαῖον ἐπὶ τῇ συμπληρώσει τεσσαράκοντα πέντε ἐτῶν εὐδοκίμου διακονίας ὡς Δομεστίκου καὶ Λαμπαδαρίου ἐν τῇ Μεγάλῃ Ἐκκλησίᾳ, ἀνυστάκτους φρουροὺς τῆς Πατριαρχικῆς μουσικῆς Παραδόσεως, καθὼς καὶ πρὸς ὅλους ἀνεξαιρέτως τοὺς ἱεροψάλτας, δομεστίκους καὶ κανονάρχας τῆς Πόλεως.

Θὰ ἦτο παράλειψις ἀνεπίτρεπτος ἐάν δὲν ἐμνημονεύαμεν -θερμὸν ἀπευθύνοντες άδελφικὸν χαιρετισμὸν- καὶ τὸν ἐν Κωσταντινουπόλει πρεσβυγενῆ "Σύνδεσμον Μουσικοφίλων Πέραν" τὸν πρὸ  διετίας ἑορτάσαντα τὰ ἑξήκοντα ἔτη  ἀπό τῆς ἐπανασυστάσεως αὐτοῦ εἰς τὴν ἀνακαινισθεῖσαν αὐτοῦ ἕδραν.

Ἐν κατακλεῖδι εὐχαριστίας ἀπευθύνομεν πρὸς ἕνα ἕκαστον τῶν μελῶν τοῦ Συλλόγου μας καθὼς καὶ πάντα φιλόμουσον καὶ φιλογενῆ ἐπισκέπτην τοῦ Ἱστοτόπου μας!

Διατελοῦμεν μετὰ  τῆς ἐν Χριστῷ τῷ  Θεῷ ἀγάπης, κατασπαζόμενοι πάντας!..

25η  Νοεμβρίου 2010


Ἑορτῇ  τῆς Ἁγίας Μεγαλομάρτυρος καὶ  πανσόφου Αἰκατερίνης

Ο Πρόεδρος                
Σταμάτιος-Νικόλαος Κίσσας
 

Copyright© 2010 Σύλλογος Μουσικοφίλων Κωνσταντινουπόλεως