ΨαλτικήΨάλτες Κων/πόλεωςΚων/λίτες ψάλτες
Γιώργος Καρακάσης
1914-1988

Γεννήθηκε στη νήσο Χάλκη Κωνσταντινουπόλεως. Τα πρώτα μουσικά μαθήματα έλαβε από τον Νικόλαο Συμεωνίδη, Δομέστικο του πανσέπτου Πατριαρχικού Ναού, παρά του οποίου εμαθήτευσε επί σειρά ετών. Στη συνέχεια μαθήτευσε κοντά στον Θεοδόσιο Γεωργιάδη για λίγους μήνες και αργότερα κοντά στον θείο του Κωνσταντίνο Οικονομίδη ο οποίος ήτο μαθητής του Αρχ. Πρωτ. της Μ.Χ.Ε. Ιακώβου Ναυπλιώτου.

Το 1935-36 βρίσκεται δίπλα στον Άρχοντα Ι. Ναυπλιώτη από τον οποίο εδιδάχθη όλα τα εγκύκλια μαθήματα και σφραγίσθηκε μουσικά ως προς το ύφος και την εκτέλεση.

Σ
τη συνέχεια εχρημάτισε Α΄ Δομέστικος του Γεωργίου Γαβριηλίδη, πρωτοψάλτου του Ι.Ν. Εισοδίων της Θεοτόκου του Πέραν, ενώ πολλά εδιδάχθη από τον Αναστάσιο Μιχαηλίδη, Α΄ Δομέστικο του Πατριαρχικού Ναού.

Δ
ιορίζεται στη συνέχεια Πρωτοψάλτης του Καθεδρικού Ναού της Αγίας Ευφημίας της Μητρ. Χαλκηδόνος από το 1944 έως το 1964, οπότε και απελάθη εκ Κων/πόλεως και μετέβη στη Βηρυτό (Νοέμ. 1965) όπου έψαλε μέχρι το 1974 στον Ι.Ν. του Αγίου Γεωργίου. Εκεί εδίδαξε την Βυζ. Εκκλ. Μουσική σε Αραβόφωνους Ορθοδόξους.

Τ
ο 1975 επιστρέφει στην Αθήνα και έκτοτε έψαλλε στον Ι.Ν. του Αγίου Ιωάννου Ρέντη μέχρι το 1983 οπότε απεχώρησε και επισήμως εκ του αναλογίου.

Δ
ιεκρίνετο για την αυστηρά προσήλωσιν του στο γνήσιο Πατριαρχικό ύφος, όπως το εδιδάχθη από τον Ιάκωβον  Ναυπλιώτην. Επίσης ήτο άριστος μουσικοδιδάσκαλος αλλά και συγγραφέας και μελοποιός ( βλέπε Γ. Καρακάση «Θεία Λειτουργία» Αθήνα 1988), καταλιπών πλήθος χειρογράφων στους μαθητές του.

Εκοιμήθη εν Κυρίω τον Ιανουάριο του 1988 εις ηλικίαν 74 ετών.

ΑΠΟΛΑΥΣΤΕ ΤΟΝ ΔIΔΑΣΚΑΛΟΝ  Γ. ΚΑΡΑΚΑΣΗΝ

1. Των Αγγέλων ο δήμος... Προσκυνούμεν Πατέρα... - Αργά Ευλογητάρια εις ήχον πλ. α΄.
3384  
2. Δόξα σοι τω δείξαντι το φως... Δοξολογία εις ήχον δ΄ Άγια.
2971  
3. Άπας γηγενής...  Ειρμός Θ΄ Ωδής εις ήχον δ΄.
2420  
4. Άγιος Κύριος... Ότι ήραν τον Κύριον... Εξαποστειλάριον ζ΄ εις ήχον β΄.
2428  
5. Κατέλυσας τον Σταυρόν σου... Αναστάσιμον Απολυτίκιον βαρέως ήχου.
2470  
6. Πανηγύρεως ημέρα... Αναστάσιμον Τροπάριον του Κανόνος.
2164  
7. Πάτερ Ιωάννη Όσιε... Εσπέριον του Οσίου Πατρός ημών Ιωάννου συγγραφέως της Κλίμακος, εις ήχον πλ.δ΄.
2111  
8. Μετά μύρων προσελθούσαις... Β΄ Εωθινόν, εις ήχον β΄. Ψάλλει ο αείμν. Πρωτ. Γεώργιος Καρακάσης.
2572  
9. Οι τα Χερουβίμ ως μυστικώς... Χερουβικόν εις ήχον α΄.
2609  
10. Σήμερον το προφητικόν... Θεοτόκε Παρθένε ικέτευε τον Υιόν σου... Κάθισμα και Θεοτοκίον εις ήχον πλ.β΄.
2257  
11. Την τιμιωτέραν... Ω μήτερ Παρθένε... Η τιμιωτέρα και ο Ειρμός της Θ΄ Ωδής του Κανόνος εις ήχον α΄.
2301  
12. ΔΥΝΑΜΙΣ Υπό Γεωργίου Καρακάση, εις ήχον πλ.δ΄. Τονισθέν υπό Δημ. Παϊκοπούλου Άρχ. Δομεστίκου της Αγίας και Μ.τ.Χ.Ε.
   
Copyright© 2010 Σύλλογος Μουσικοφίλων Κωνσταντινουπόλεως