Αρχική ΣελίδαΝέα-Ανακοινώσεις
Σύγκλιση της ανά έτος Τακτικής Απολογιστικής Γενικής Συνελεύσεως

 Ο   ΕΝ   ΑΘΗΝΑΙΣ  ΣΥΛΛΟΓΟΣ
ΜΟΥΣΙΚΟΦΙΛΩΝ   ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ
Μελαντίας 54-56,  Τ.Κ. 117 44  Αθήνα.
Tηλ. 210-5227459/ Φαξ. 210-8946903
E-mail: cmkon@hol.gr    Ιστοσελίδα : www.cmkon.org

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 
Δευτέρα, 15η Οκτωβρίου 2018
Αριθμ. Πρωτ :  2425
Προς :  Άπαντα τα τακτικά μέλη του εν Αθήναις Συλλόγου
             Μουσικοφίλων Κωνσταντινουπόλεως
Θέμα : Σύγκλισις της ανά έτος Τακτικής Απολογιστικής Γενικής Συνελεύσεως

 
Το ΔΣ του Εν Αθήναις Συλλόγου Μουσικοφίλων Κωνσταντινουπόλεως λαμβάνον υπ’όψιν:
 
α) Το άρθρο 43 του δια της υπ’αριθμ. 3831/1984 αποφάσεως του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών εγκριθέντος και δια της υπ’αριθμ. 5294/2011 αποφάσεως του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών τροποποιηθέντος Καταστατικού του Συλλόγου,
 
β) Την κατά την συνεδρίαν της 10ης  Οκτωβρίου 2018 ομόφωνα ειλημμένην απόφασιν αυτού,
 
έχει την τιμήν να γνωστοποιήση προς άπαντα τα τακτικά μέλη του Συλλόγου ότι συγκαλείται η ανά  έτος Τακτική Απολογιστική Γενική Συνέλευσις του Συλλόγου, την 14η Δεκεμβρίου 2018, ημέραν Παρασκευή και ώρα 7.00 μμ, εις την αίθουσαν εκδηλώσεων των γραφείων του Συλλόγου, επί της οδού Μελαντίας 54-56, προς συζήτησιν των κάτωθι θεμάτων ημερησίας διατάξεως:
 
  1. Εκλογή Προεδρείου Γενικής Συνελεύσεως
  2. Ανάγνωσις και επικύρωσις Πρακτικών προηγουμένης Γενικής Συνελεύσεως
  3. Απολογισμός πεπραγμένων και ταμειακής διαχείρισης του Δ.Σ δια το παρελθόν έτος
  4. Ανάγνωσις έκθεσης Εξελεγκτικής Επιτροπής
  5. Συζήτησις επί των πεπραγμένων και του οικονομικού απολογισμού και έγκρισις αυτών.
  6. Απαλλαγή Δ.Σ από πάσης ευθύνης δια την παρελθούσαν διαχειριστικήν περίοδον
  7. Εισηγήσεις, προτάσεις
 
Μη επιτευχθησομένης κατ’ αυτήν, της υπό του καταστατικού προβλεπομένης απαρτίας, συγκαλείται εκ νέου η Γενική Συνέλευσις εις τον αυτόν τόπον, την 19η Δεκεμβρίου 2018 ημέραν Τετάρτην και ώραν 7.00 μμ, με την αυτήν ημερησίαν διάταξιν, και με  δεδομένη την απαρτία ανεξαρτήτως αριθμού παρισταμένων.
 
Δικαίωμα συμμετοχής εις την Γενικήν Συνέλευσιν, συμφώνως προς το ισχύον Καταστατικόν έχουν, μόνον τα ταμειακώς ενήμερα τακτικά μέλη.
 
Δια το Διοικητικόν Συμβούλιον
                                                             
ο  Πρόεδρος                                                                                               ο  Γενικός  Γραμματεύς
                                                           
 
Σταμάτιος - Νικόλαος  Κίσσας                                                                   Γεώργιος  Αβρ. Κιοσέογλου
  

Copyright© 2010 Σύλλογος Μουσικοφίλων Κωνσταντινουπόλεως