Αρχική ΣελίδαΝέα-Ανακοινώσεις
Ψήφισμα δια ΠΑΠΑΜΑΝΩΛΑΚΗ

 Ο   ΕΝ   ΑΘΗΝΑΙΣ   ΣΥΛΛΟΓΟΣ
ΜΟΥΣΙΚΟΦΙΛΩΝ   ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ
Μελαντίας 54-56,  Τ.Κ. 117 44  Ἀθῆναι
Tηλ. 210 522 7459 / Φαξ. 210 894 6903

E-mail: cmkon@hol.gr    Ἱστοσελίδα : www.cmkon.org
 

 
 
Πέμπτη, 13η  Ἰουλίου  2017
 

Ψ  Η  Φ  Ι  Σ  Μ  Α

 
Τὸ  Διοικητικὸν  Συμβούλιον  τοῦ «ἐν  Ἀθήναις  Συλλόγου  Μουσικοφίλων  Κωνσταντινουπόλεως» πληροφορηθὲν  μετά ψυχικοῦ ἄλγους  τὴν  εἰς  Κύριον  ἐκδημίαν, σπουδαίας  μορφῆς  τῆς  καθ’ ἡμᾶς Κωνσταντινουπολίτικης  Ἱεροψαλτικῆς  οἰκογενείας, μύστου  τοῦ τε Πατριαρχικοῦ ὕφους καὶ τῆς Πατριαρχικῆς  Παραδόσεως  καὶ  κορυφαίου  διδασκάλου,  
 

ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΠΑΠΑΜΑΝΩΛΑΚΗ

 
συνελθόν  ἐκτάκτως  τὴνΠέμπτην13ην  Ἰουλίου 2017, ἀπεφάσισεν  ὁμοφώνως:
 
1.   Νὰ  ἐκπροσωπηθῇ καταλλήλως εἰς  τὴν  ἐξόδιον  αὐτοῦ  Ἀκολουθίαν,
2.  Νὰ  ψάλλουν μέλη τῆς   χορῳδίας  τοῦ  Συλλόγου  μετὰ  τοῦ  Χοράρχου  αὐτῆς  κατά  τὴν  ἐξόδιον  Ἀκολουθίαν,
3.  Νὰ διατεθῇ ἀντὶ στεφάνου χρηματικὸν ποσὸν διὰ φιλανθρωπικοὺς σκοπούς ,
4. Νὰ  δημοσιευθῇ  τὸ  παρὸν  ψήφισμα εἰς τὴν Ἱστοσελίδα τοῦ Συλλόγου καὶ τὰ κοινωνικὰ μέσα ἐνημερώσεως,
 
Τὸ  Διοικητικὸν  Συμβούλιον.

Copyright© 2010 Σύλλογος Μουσικοφίλων Κωνσταντινουπόλεως